Условия за ползване

Сайтът www.axereal.bg e собственост на Аксереал България ЕООД (Axereal). С използването на сайта, Вие приемате следните правила и условия за ползване на сайта.

Всякаква информация, документи или друг писмен материал са публикувани само за обща информация. Аксереал България ЕООД е собственик на всички авторски права, отнасящи се до съдържанието на този сайт и всяка част от него (включително, но не ограничени до: снимки, изображения, структура на сайта, писмени материали). Логото на Аксереал България ЕООД, търговското наименование и всички продуктови марки в сайта са изключителна интелектуална собственост на Axereal, като трети страни могат да използват тази информация само чрез писмено съгласие от страна на Аксереал България ЕООД.

Забранено е използването, променянето, съхраняването, копирането или ссъздаването на всякакъв вид права или право но собственост върху съдържанието или на част от него, снимки, изображения, текст, търговски марки или използването им по какъвто и да било начин без изрично писмено съгласие от страна на Аксереал България ЕООД.

Информацията, поместена на сайта, не трябва да се счита като професионален съвет. Аксереал България ЕООД не носи отговорност за щети, произтекли от бизнес решения, взети въз основа на информацията, поместена в сайта. До максималната степен, определена от действащото българско законодателство.

Аксереал България ЕООД не носи отговорност за постоянния или безпроблемен достъп до сайта. Аксереал България ЕООД не носи отговорност за всякакви щети и/или загуби, породени от достъпа, прякото или косвено използване на сайта или от информацията, документите и всички други писмени материали достъпни на сайта, или за неподходящо правно положение за използване на сайта, или за неправилна експлоатация, погрешност, възможни повреди или неясноти.

Аксереал България ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, до които може да стигне от този сайт чрез линкове или по друг начин.

Аксереал България ЕООД има право да прави промени по сайта, както и да ограничи или прекрати достъпа до сайта по всяко време по свое усмотрение.

Въпросите, отнасящи се до използването на сайта, които не са регламентирани с настоящото, са предмет на действащото българско законодателство.